Artykuł powstał: 677 dni temu i informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Mimo iż rok obrotowy nie musi pokrywać się z kalendarzowym, to w większości wypadków jednak się pokrywa. Spółki kapitałowe tworzą przecież ludzie jak my, nietrudno zatem zrozumieć dążenie do pewnego uporządkowania. Skoro więc porządek musi być – przypominamy o terminach sprawozdań obowiązujących osoby prawne.

Kto składa sprawozdanie finansowe?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego ciąży co oczywiste na spółkach prawa handlowego. Oprócz nich dotyczy jednak szeregu innych podmiotów, w tym: jednostek skarbu państwa, przedsiębiorstw państwowych, organizacji posiadających osobowość prawną, fundacji i nawet osób fizycznych (czy wspólników w spółce prawa cywilnego), które miały w poprzednim roku ponad 1 200 000 euro przychodu ze sprzedaży. Kategoria ta obejmuje łącznie całkiem sporą grupę klientów biura Gabafi.

Kiedy można uprościć?

Odpowiednio małe spółki, nawet kapitałowe mogą złożyć uproszczone sprawozdanie finansowe. Ma ono trochę mniej obowiązkowych elementów (np. nie potrzeba rachunku przepływów pieniężnych), ale nie są to drastyczne różnice w ilości pracy. By skorzystać z uproszczenia trzeba mieć status małego przedsiębiorcy lub mikro przedsiębiorcy.

Kiedy trzeba skomplikować?

Rozszerzony obowiązek sprawozdawczy kojarzy nam się przede wszystkim z wielkimi korporacjami i bankami, ale faktycznie limit nie jest aż tak wysoki. Wystarczy spełnić 2 z 3 warunków (średnioroczne zatrudnienie ponad 50 pracowników, 5 000 000 euro przychodu lub 2 500 000 aktywów) i już musimy składać rozszerzone sprawozdanie finansowe.

Kiedy i gdzie?

Termin przygotowania sprawozdań finansowych dla firm, które skończyły rok obrotowy wraz z kalendarzowym, mija już 31 marca. Do tego momentu sprawozdanie powinni podpisać uprawnieni członkowie zarządu. Nie ma przeciwwskazań by nie zrobić tego wcześniej.

Podpisane już sprawozdanie powinno być zatwierdzone w terminie 3 miesięcy, wcześniej jednak musi być dostępne do wglądu dla wspólników – minimum 15 dni przez walnym zgromadzeniem, które dokonuje ostatecznego zatwierdzenia. Od tego momentu mamy 10 dni na przesłanie sprawozdania do US i 15 dni by wysłać go do KRS. Najlepiej zrobić to od razu po zatwierdzeniu.

Wyjątek stanowią osoby fizyczne zmuszone do składania sprawozdań. Nie ma tu mowy, o zgromadzeniu wspólników, więc sprawozdanie składa się do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym (Do 31 kwietnia).

By uniknąć pomyłek

Bardzo często podaje się sztywne terminy sprawozdawcze: 31 marca na podpisanie, 15 czerwca na okazanie do wglądu, 30 czerwca na ostateczne zatwierdzenie i 15 lipca na złożenie do KRS. Faktycznie jednak terminy te są sformułowane nie na zasadzie daty, a ilości dni po lub przed danym zdarzeniem.

Np. jeśli zgromadzenie wspólników ma odbyć się 20 kwietnia, to wspólnicy powinni móc zapoznać się ze sprawozdaniem już 5 kwietnia, a złożyć je w US trzeba do 30 kwietnia. Ponieważ jednak wypłata dywidendy jest uzależniona od spełnienia obowiązków sprawozdawczych – czasami warto się pospieszyć.