Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny jest nie tylko zmysł przedsiębiorczości, lecz także specjalistyczna wiedza w zakresie prawa handlowego, cywilnego i podatkowego.

Szczególnie ważna jest znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących podatku dochodowego (od osób fizycznych i prawnych) oraz podatku VAT, oraz zasad rozliczeń podatkowych i rachunkowych. Dodatkowo niezbędna jest właściwa interpretacja przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także znajomość obowiązków przedsiębiorcy wobec PFRON, ZUS, US i innych instytucji.

Prawidłowe stosowanie wciąż zmieniających się przepisów wymaga od przedsiębiorców zatrudniania pracowników o wielu różnych specjalizacjach i ponoszenia wysokich kosztów związanych z ich szkoleniem a także z zakupem oprogramowania finansowo-księgowego i literatury fachowej.

Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie usług księgowych i rachunkowych podmiotowi wyspecjalizowanemu.

Biuro rachunkowe Gabafi w Warszawie oferuje Państwu usługi outsourcingu księgowości, które obejmują prowadzenie:

Ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość), w tym:

 1. opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 2. tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów, sporządzenie ich aktualizacji
 3. weryfikacja dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych (własnych i obcych) pod względem rachunkowo-podatkowym
 4. rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 5. prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje sprzedaży i zakupów)
 6. prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 7. sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 8. terminowa sprawozdawczość do US – sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
 9. prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i innymi organami podatkowymi, w tym PFRON
 10. prowadzenie rozrachunków tytułem należności i zobowiązań
 11. sporządzanie sprawozdawczości dla GUS
 12. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 13. sporządzanie sprawozdawczości dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 14. prowadzenie obsługi audytu zewnętrznego i kontroli przeprowadzanych przez US, ZUS, PFRON oraz inne instytucje
 15. przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)

 

Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 3. prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 4. sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
 5. obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 6. zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
 7. zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 8. przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

 

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 3. prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 4. sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
 5. obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 6. zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
 7. zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 8. przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

 

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 1. Zeznania podatkowe o wysokości dochodu (PIT),
 2. Deklaracje o zwrot VAT z materiałów budowlanych,
 3. Doradztwo z zakładaniu działalności gospodarczej,
 4. Pisanie podań i wniosków do urzędów.

USŁUGI KSIĘGOWE

Otwórz

OBSŁUGA KADR I PŁAC

Otwórz

DORADZTWO PRAWNE

Otwórz

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Otwórz